Publikace a projekty katedry

Vybrané publikace členů katedry

Sprachmittlung und Mediation im Fremdsprachenunterricht an Schule und Universität

KATELHÖN Peggy MAREČKOVÁ Pavla

Rok: 2022, vydání: Vyd. 1., počet stran: 250 s.

S vydáním Dodatku ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (2020) přichází nové, širší a detailněji rozpracované pojetí mediace. Předložená publikace reaguje na tento koncept z různých perspektiv a nabízí jak teoretické reflexe, tak vědecko-výzkumné příspěvky i praxeologické vhledy. Autoři a autorky se mj. zamýšlejí nad vztahem mediace a interkulturní kompetence, nad úlohou mediační kompetence v turismu a povolání či nad mediačními strategiemi. Mimo to je mediace nahlížena jako nástroj interakce a vědomostního transferu a v neposlední řadě je v publikaci tematizována pozice mediace v procesu vzdělávání učitelů. Tento soubor příspěvků nabízí teoretické poznatky i praktické podněty pro studenty učitelství cizích jazyků, stejně jako pro zkušené vyučující na školách i univerzitách.

Bez popisku
Bez popisku

Deminutiva, čili zdrobněliny se často uvádějí jako typický znak češtiny a jejich množství jako důkaz bohatosti jazyka. Tato studie založená na velkém množství autentického jazykového materiálu však dokládá, že se spoustou zdrobnělých slov vlastně nic nezdrobňuje a že se často jedná o jeden z běžných prostředků české slovotvorby.

Příklady i nová systematizace deminutivních prostředků vycházejí ze živého současného jazyka uloženého v elektronických korpusech jednojazyčných i paralelních. Publikace přináší také přehled nejdůležitějších statí, která byly o deminutivech napsány, zodpovídá některé otázky, které dřív uspokojivě zodpovězeny nebyly, a podává vhled na protějšky tohoto fenoménu v jiných jazycích – především v němčině a v angličtině.

Kniha analyzuje rané dílo spisovatele a zakladatele ariosofie Guida Lista (1848–1919). Guido List je v ní představen jako zvláštní typ autora, poeta vates. Práce jeho dílo analyzuje jako silně ideologicky zatížené. V analytické části se zaměřuje na román Carnuntum (1888), který je brán jako příkladný text pro bližší popis Listova způsobu psaní a argumentačních strategií. Navazující, diskurzivně orientované kapitoly práce se zabývají Listovým pojetím role ženy v germánské společnosti a kultuře a jeho antisemitismem. Na základě těchto diskurzivních polí jsou v práci identifikovány kořeny jeho ideologie a je podniknut pokus o dekonstrukci jeho argumentace. Práce je primárně určena pro historiky a literární vědce zabývající se německým hnutím Völkische Bewegung (1870–1930), obecně se dále dotýká výzkumu konzervativního myšlení, ale i dalších témat, například historií moderních náboženských hnutí (ariosofie).

Bez popisku
Bez popisku

Klíčovým faktorem v oblasti vzdělávání je osvojení vzdělávacího jazyka, resp. jazyka výuky, kterým se rozumí formální jazykový rejstřík, který je odlišný od běžné hovorové formy komunikace. Vyznačuje se vyšší mírou koncepční gramotnosti a specializovanou slovní zásobou. Od odborného jazyka se liší tím, že je přístupný všem účastníkům školního vzdělávání. Umožňuje žákům verbálně prezentovat znalosti a poznatky, stejně jako je vysvětlit a zdůvodnit. Aby byli žáci schopni realizovat řečová jednání v kontextu vzdělávacího jazyka (v jazyce mateřském i cizím), musí si osvojit specializovanou slovní zásobu a strukturované jazykové prostředky. Předložená publikace je výstupem dvouletého bilaterálního projektu mezi PH Vídeň a KNJ PdF Masarykovy univerzity, v níž je koncept vzdělávacího jazyka popsán a učitelům různých předmětů školního vzdělávání v Rakousku a Česku (zde zejména v oblasti němčiny jako cizího jazyka) nabídnut soubor pozorovacích listů, které jim usnadní indikovat úroveň vzdělávacího jazyka u svých žáků. Zároveň jim jsou zde dány k dispozici vzorové výukové scénáře, dle kterých mohou učitelé inovovat vlastní výuku ve smyslu intenzivnější podpory vzdělávacího jazyka.

  • Impulsvorträge
  • Lexik und Lexikologie in der sprachwissenschaftlichen Forschung
  • Natürliche Sprachen und formale Grammatik
  • Sprachgeschichte
  • Mehrsprachigkeit und Kontaktlinguistik
  • Kontrastive Linguistik
  • Fremdsprachendidaktik
  • Literatur- und Kulturwissenschaft
  • Allgemeine Sektion
Bez popisku

Bez popisku

Na základě autentických dokladů z elektronických korpusů je popsána valence vybraných sloves a odvozených dějových substantiv v němčině a češtině. Lexikon poskytuje komplexní pohled na změny v syntaktickém okolí základových slov v závislosti na jejich slovnědruhové příslušnosti.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Německá gramatika a základy německé výslovnosti přináší přehled základní německé gramatiky, seřazený podle jednotlivých slovních druhů. Cílem přehledu je poskytnout rychlou orientaci v gramatickém systému němčiny. Zvláštní důraz klade tento gramatický přehled na specifické problémy, které německá gramatika může působit českým mluvčím, např. při skloňování přídavných jmen, v systému gramatických časů, dalších významech způsobových sloves, používání konjunktivů apod. Učivo o německé gramatice je řazeno do přehledných tabulek. Závěrečnou částí je kapitola Základy německé výslovnosti s výčtem nejčastějších výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. U každého výslovnostního jevu je uveden jednoduchý nácvik správné výslovnosti a příklady z běžné slovní zásoby. Německá gramatika a základy německé výslovnosti může být využita jako vhodný doplňkový materiál pro výuku němčiny ve vyšších třídách základních škol, na gymnáziích, odborných středních školách i v jazykových kurzech. Může sloužit nejen k ověřování správných tvarů během celého studia němčiny, ale i k systematickému opakování gramatického učiva před zkouškou

Bez popisku

Bez popisku

Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen

Autoři: Káňa, Tomáš

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2012

Publikace Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen popisuje hlavní rysy německé slovotvorby. Opírá se o nejnovější poznatky a jazykový materiál čerpá především z elektronických korpusů. Teoretické statě jsou doplněny o drobné výzkumné úkoly a o cvičení. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětů PdF:NJ_Slo Základy lexikologie a německá slovotvorba.

Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ

Dieses Buch trägt die wichtigsten Kenntnisse über Korpora und Korpuslinguistik so zusammen, dass sich die Deutschlehrenden und -lernenden auf diesem Gebiet schnell orientieren können. Es beschreibt für DaF/DaZ relevante elektronische Sprachkorpora und einige korpusähnliche Instrumente. In dreizehn Forschungsstudien wird Schritt für Schritt gezeigt, wie man Sprachprobleme mit der Verwendung von Korpora lösen kann. Die Ergebnisse dieser Studien sowie die Übersichten von den häufigsten deutschen lexikalischen Einheiten wurden mit Hilfe von Korpora noch nie erforscht. Die Publikation zeigt auch Möglichkeiten, wie man aus Korpora sprachliche Chunks herausfiltern kann. Das Buch enthält Listen von nützlichen Hilfen für die Arbeit mit Korpora wie CQL Abkürzungen, Tag-Sets, Internet-Adressen sowie einen Index mit Erläuterungen der korpuslinguistischen und sprachlichen Begriffen.

 

Bez popisku

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (tuzemské bodované publikační platformy, 2015. Pro germanistiku a DaF relevantní výňatek z toho seznamu zde).

Recenzovaná neimpaktovaná periodika vydávaných v zahraničí (bodovaná v RIVu: databáze ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities, databáze SCOPUS).

Definice typů publikací a jejich bodové hodnocení (viz strana 30 a dále, zdroj: www.vyzkum.cz 2014).

 

Vybrané projekty členů katedry


Elektronický paralelní česko-

německý korpus

více o projektu zde

Kód projektu MUNI/41/T 27/2004

Období řešení 1/2004 - 12/2004

Investor Masarykova univerzita

Fakulta / Pracoviště MU Pedagogická fakulta

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D., PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Další fakulta/pracoviště MU Fakulta informatiky

doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

 

__________________________________________________________________________


Jelikož neexistoval žádný fungující česko-německý paralelní korpus a jeho potřeba ve výzkumu a výuce byly stále naléhavější, iniciovala katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jeho vznik.

Myšlenka vytvořit česko-německý paralelní korpus vznikla na podzim 2000, konkrétní budování začalo v červnu 2001. Na serveru AURORA Fakulty informatiky Masarykovy univerzity byl korpus interně zpřístupněn v roce 2002. Tehdy obsahoval korpus 58 textů paralelních textů různých žánrů (19 literárních děl, 23 publicistických textů – hlavně z internetu a 16 textů odborných). Dohromady měl 435 947 pozic jen v české části. (Počet německých jsme neevidovali, proto lze jen odhadnout, že celkem bylo v první funkční verzi korpusu dohromady něco pod milion slov.)

Dále se korpus rozrůstal ročně o zhruba 200.000 slov v české části (a k tomu pochopitelně odpovídající počet v německé paralele), až ke konci roku 2005 získal dnešní podobu.

Korpus je plně funkční, ale v současné době se nerozšiřuje.

ENGaGE: Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners (ENGaGE)

Kód projektu 2017-1-HU01-KA201-035955

Období řešení 10/2017 - 3/2020

Investor / Programový rámec / typ projektu Evropská unie, Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů, Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Fakulta / Pracoviště MU Pedagogická fakulta

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Spolupracující organizace University of Miskolc

 

Stránky projektu ENGaGE | Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners (uni-miskolc.hu) (http://engage.uni-miskolc.hu)

Bez popisku

Žáci s dyslexií představují skupinu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří jsou obvykle vzděláváni v integrovaných třídách. Učitelům však často chybí dostatečné znalosti, průprava a zdroje, aby v rámci heterogenních tříd naplnili všechny specifické potřeby těchto žáků. Cílem projektu ENGaGE je vytvořit flexibilní, tematicky organizovanou digitální databanku úloh v angličtině a němčině pro dyslektické žáky, kteří se účastní integrovaného vzdělávání na základních školách (4.- 8. třída, 10-14 let, až po jazykovou úroveň A2 podle CEFR). Úlohy jsou upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům dyslektických žáků, jsou odstupňované dle obtížnosti a poskytují alternativní řešení. Zahrnují také otevřené individuální a skupinové úkoly, podporují přístup založený na tzv. task-based learning a kooperativním učení. Databanka úloh ENGaGE je založena na vícejazyčném a multikulturním přístupu poskytujícím podporu v mateřském jazyce a (inter)kulturním obsahu souvisejícím s cílovými zeměmi: Českou republikou, Maďarskem a Polskem. Digitální platformou pro sdílení materiálu je program Screenager, což je inovativní vzdělávací platforma, která nabízí multisenzorický přístup k učení a možnost integrovat širokou škálu materiálů, jako jsou hry, videa, obrázky, textové dokumenty a soubory PDF. Učitelé mohou zároveň také činnost žáků monitorovat, aby mohli individuálně sledovat a formovat pokrok žáka.

Projekt se uskutečnil za spolupráce sedmi partnerských institucí ze čtyř zemí: Univerzity v Miskolci, Univerzity v Szegedu, organizacím Lingua-Met Gp. a Navigates LP z Maďarska, Univerzity v Lancasteru (Velká Británie), Masarykovy univerzity a Univerzity ve Varšavě (Polsko). Partneři do projektu přispěli širokým spektrem odborných znalostí, včetně zkušeností s pedagogickým výzkumem a praxí ve vzdělávání učitelů. Do projektu se jako přidružení partneři zapojily základní školy ze všech cílových zemí, aby materiál otestovaly a poskytly zpětnou vazbu.

Bez popisku

____________________________________________________________________________

Gramatika v malíčku: esteticky – vícejazyčně – kreativně

Kód projektu 87p8

Období řešení 3/2020 - 6/2020

Investor / Programový rámec / typ projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, AKTION Česká republika - Rakousko (pouze vzdělávání)

Fakulta / Pracoviště MU Pedagogická fakulta

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Spolupracující organizace Universität Wien

 

______________________________________________________________________

Gramatika je tématem, které je a bude pro (budoucí) učitele jazyků, tedy i v oboru němčiny pro cizince a němčiny jako druhého jazyka (DaF/DaZ), velice relevantní. Přesahuje ovšem klasické formáty přednášek a cvičení, neboť svou roli hraje i způsob zprostředkování, který by měl budit zájem a chuť objevovat.
Setkání ÖDaFs má studentům Masarykovy univerzity a studentům Wiener Universität představit nové perspektivy, nápady a základy pro reflexi o zprostředkování gramatiky v kontextu DaF/DaZ, umožnit jim tak rozšíření jejich kompetencí a přinést didaktické podněty pro vlastní přípravu lekcí. Společná účast na setkání českých a rakouských studentů kromě toho umožňuje seznámit se s formátem těchto setkání jako smysluplné příležitosti dalšího vzdělávání jakož i místa pro výměnu zkušeností a znalostí.

Mehrsprachigkeit in DaF- und DaZ-Lehr-Lernkontexten wahrnehmen, aufgreifen und nutzen (MALWE)

Kód projektu KA201-F542BB5A

Období řešení 9/2019 - 8/2022

Investor / Programový rámec / typ projektu Evropská unie, Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů, Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Fakulta / Pracoviště MU Pedagogická fakulta

Mgr. Pavla Marečková, Ph.D., PhDr. Alice Brychová, Ph.D., Mgr. Helena Hradílková

Spolupracující organizace

Základní škola a mateřská škola Brno Křídlovická
Pädagogische Hochschule Oberösterreich
Universität Vechta
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Cílem projektu MALWE je, aby vznikaly ve spolupráci různých oborů a disciplín přístupy, které budou nezávislé na jednotlivých školách a které mnohojazyčnost, která ve společnosti je a bude, uchopí a využijí. V oboru DaF (němčina jako cizí jazyk) se jedná o modely jako intercomprehension, CLIL, translanguaging, které zatím nebyly aplikovány v dalších oborech. DaZ (němčina jako druhý jazyk) má za cíl zprostředkovat především němčinu, jiné jazyky nebudou v projektu zohledněny. Přístupy, které jsou zaměřeny na posílení jazykové vnímavosti v nejazykových předmětech, čerpají z metodiky výuky němčiny jako druhého jazyka. Dosavadní návrhy z praxe, v nichž je stejnou měrou podporován jazyk i nejazykový obsah, jsou ale většinou orientovány především na obsah, a hlavně na anglický jazyk. Proto je cílem projektu vypracovat model řešení, který bude možné využít ve všech zemích pro přípravu výuky němčiny a v němčině (DaF/DaZ/ výuka orientovaná na podporu jazykové složky) v kontextu mnohojazyčnosti.
Výsledky projektu bude možné využít v různých fázích profesionalizace učitelů. Modelový přístup bude popsán v příručce

____________________________________________________________________________

Škola jako mnohojazyčný prostor? Prozkoumávání lingvistické reality na českých městských školách (MultiSpace)

Kód projektu GA19-12624S

Období řešení 1/2019 - 12/2021

Investor / Programový rámec / typ projektu Grantová agentura ČR, Standardní projekty

Fakulta / Pracoviště MU Pedagogická fakulta

Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.

 

Vzhledem k aktuálnímu společenskému a politickému vývoji roste diverzita ve společnosti a mnohojazyčnost se stává realitou. Tento výboj má dopad i na vzdělávání: školy se stávají prostorem, kde se setkávají žáci s různým jazykovým repertoárem. Proto je hlavním cílem projektu je prozkoumat, jak je vnímán, konstituován, realizován a jak je žitý mnohojazyčný sociální prostor školy. Pro operacionalizaci mnohojazyčné reality je užito Lefebvrovy koncepce sociálního prostoru, koncepce jazykového režimu a jazykové identity (ve smyslu uživatelů jazyka). Tento projekt je založen na multimodálním metodologickém přístupu zahrnujícím zkoumání jazykové krajiny, jazykové identity pomocí jazykových portrétů a jazykových situací, ohniskové skupiny a rozhovory (s učiteli, řediteli a rodiči). Bude využito kvalitativních metod analýzy dat (kritická diskursivní analýza, kvalitativní obsahová analýza, kvalitativní analýza dokumentů). Výsledky přispějí k lepšímu porozumění mnohojazyčné reality na českých školách a budou prezentovány v odborných časopisech.

_____________________________________________________________________________

Sharing European Architectural Heritage (SEAH): innovative language teaching tools for academic and professional mobility in Architecture and Construction [Společné architektonické dědictví v Evropě: inovativní nástroje k výuce jazyků – akademická a profesní mobilita pro oblast architektury a stavebnictví.

Období řešení 2020-2022

Investor / Programový rámec / typ projektu

Evropská komise v rámci programu Erasmus Plus

UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA (Itálie), UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE (Francie), MASARYKOVA UNIVERZITA (Česko), ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ / POLOTSK STATE UNIVERSITY (Bělorusko), UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (Španělsko), INTERNET WEB SOLUTIONS SL (Španělsko).

Fakulta / Pracoviště MU Pedagogická fakulta

Doc. Tomáš Káňa Ph.D.

Mgr. Helena Hradílková

Bez popisku

Sharing European Architectural Heritage (SEAH): innovative language teaching tools for academic and professional mobility in Architecture and Construction [Společné architektonické dědictví v Evropě: inovativní nástroje k výuce jazyků – akademická a profesní mobilita pro oblast architektury a stavebnictví.

Dvouletý projekt spolufinancuje Evropská komise v rámci programu Erasmus Plus a sdružuje šest partnerů z pěti evropských zemí: UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA (Itálie), UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE (Francie), MASARYKOVA UNIVERZITA (Česko), ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ / POLOTSK STATE UNIVERSITY (Bělorusko), UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (Španělsko), INTERNET WEB SOLUTIONS SL (Španělsko).
Cílem projektu je vytvořit jazykové moduly pro výuku francouzštiny, němčiny, italštiny, ruštiny a španělštiny jako cizího jazyka v oblasti architektury a stavitelství s cílem podpořit mobilitu studentů a zlepšit výsledky programů mobility. Konsorcium tvoří pět vysokoškolských institucí s rozsáhlými zkušenostmi s výukou a výzkumem v oborech aplikovaná lingvistika, technologie výuky cizích jazyků, korpusová lingvistika spolu s jedením soukromým subjektem Internet Web Solutions (IWS) se sídlem v Málaga (Španělsko). Realizace je naplánována na dva roky.
Link:

https://www.seahproject.eu

Bez popisku

_____________________________________________________________________________

The project goal stem from three preconditions: the necessity to develop and train transversal skills to provide students with right skills to enable graduate’s employability in changing labour market, the necessity to provide unified evaluation system supported by online tools to encompass education disruption; the necessity to provide teachers with skills and tools to improve online and blended teaching enabling both hard and soft skills education.
Overall project goal is to create soft skills standard system to address incoherence in training and evaluation of transversal skills in digital environment. Such framework would be beneficial for further establishment of soft skills recognition and validation system in EU.

Cíl projektu vychází ze tří předpokladů: nutnost rozvíjet a školit soft skills tak, aby poskytovaly studentům vhodné dovednosti umožňující uplatnění absolventa na měnícím se trhu práce, nutnost zajistit jednotný systém hodnocení
podporovaný online nástroji; nutnost poskytnout učitelům dovednosti a nástroje ke zlepšení online a kombinované výuky umožňující výuku tvrdých i měkkých dovedností. Celkovým cílem projektu je vytvořit standardní systém měkkých dovedností v digitálním prostředí. Takový rámec by byl přínosný pro další zavedení systému
uznávání a ověřování měkkých dovedností v EU.

Soft skills standard system

Kód projektu
2020-1-SK01-KA226-HE-094267
Období řešení
4/2021 - 3/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie  
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
ABC - Academic Business Centrum

Logo poskytovatele

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info