O katedře

O katedře 

Katedru německého jazyka a literatury najdete v novější budově Pedagogické fakulty na Poříčí 9 v pátém a šestém poschodí.

Bez popisku
Bez popisku

Historie pracoviště 

V roce 1990 bylo po dvou desetiletích přetržky na PdF MU obnoveno oborové studium anglického, německého a francouzského jazyka. Po dvou letech, v roce 1992, se katedra západníh jazyků rozdělila a vznikla katedra německého jazyka a literatury.  

Mladá katedra se zpočátku věnovala především pedagogické činnosti a během několika let vychovala desítky němčinářů, kteří se uplatnili nejen ve školství. S novým stoletím začaly nutné změny ve struktuře práce. Katedra se postupně stala i vědecko-výzkumným pracovištěm. Všichni členové pravidelně publikují, prezentují výsledky své odborné činnosti na konferencích doma i v zahraničí a jsou zapojeni do mnoha (i mezinárodních) projektů. Katedra se také stará o pravidelný kvalifikační růst i o odborný dorost, čemuž napomáhá i doktorské studium Didaktika cizího jazyka, které je na tomto pracovišti uskutečňováno.  

V současnosti je pracoviště vybaveno moderní technikou pro výuku a výzkum a má solidní a stabilní personální základ. Patří ke špičkovým pracovištím svého druhu v zemi. 

Studium 

 

Oborové studium německého jazyka poskytuje kromě rozvoje jazykové kompetence komplexní vzdělání zahrnující nejen ucelené vědomosti z jednotlivých lingvistických disciplín a literárněvědný přehled. Nabyté znalosti o kultuře a společenském vývoji německy mluvících zemí přispívají k rozvoji interkulturní kompetence. Zejména v magisterském studiu je kladen velký důraz na osvojování oborově didaktické kompetence, které je klíčová v rámci profesní přípravy pro realizaci kvalitní výuky německého jazyka. Katedra nabízí rovněž rozšiřování a prohlubování kvalifikace v programech celoživotního vzdělávání. Více v sekci Studijní programy

 

Bez popisku
Bez popisku

Výuka 

 

Katedra zajištuje a garantuje veškerou výuku předmětů studia německého jazyka a literatury na fakultě. Kromě povinných předmětů nabízí i širokou paletu povinně volitelných a volitelných předmětů, v nichž si zájemci mohou rozšířit nebo doplnit své znalosti a dovednosti, případně se profilovat v oblastech svých zájmůNabídku doplňují pravidelná a četná vystoupení hostujících pedagogů z domácích i zahraničních partnerských pracovišť.  

 

Výuka probíhá moderními pedagogickými metodami. Katedra buduje on-line kurzy, studenti pracují s jazykovými korpusy, využívají elektronické nástroje Informačního systému, LMS Moodle a dalších platforem, např. MS Teams. 

 

Díky rozvětveným vztahům se zahraničními univerzitami mají všichni studenti možnost absolvovat část studia v zahraničí nejen v rámci programu Erasmus+, ale i dalších programů a plnit si své studijní povinnosti na partnerských pracovištích. Více v sekci Studium v zahraničí

Kdo je kdo...
vedoucí katedry: Tomáš Káňa
zástupkyně vedoucího katedry: Pavla Marečková
tajemnice katedry: Helena Hradílková
garantka bakalářského studia: Hana Peloušková
garantka magisterského studia: Věra Janíková
 
Studentské praxe: Alice Brychová
Erasmus: Pavel Váňa, Petr Pytlík
Studentská poradkyně: Adéla Straková
Webmaster: Petr Pytlík
Bez popisku
Bez popisku

Pro bakalářský i magisterský studijní program na naší katedře je jmenována programová rada, jejímž úkolem je sledovat kvalitu výuky a hodnotit odbornou úroveň studijního programu v souladu se současnou úrovní vědeckého poznání; předkládat a projednávat záměr rozšíření, změny a prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program, jakož i záměr zrušit studijní program z iniciativy fakulty; projednat sebehodnoticí zprávu o naplnění požadavků vyplývajících ze Standardů kvality studijních programů MU (čl. 14 odst. 4) a každoročně vyhodnocovat plán rozvoje studijního programu (čl. 14 odst. 12).

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info